Kullanım Koşulları

Üye İşyeri Sözleşmesi ve Üye İşyeri Aydınlatma Metni

Üye İşyeri Sözleşmesi

1. Taraflar

1.1. Oreka uygulaması (“Uygulama”), Maslak Mah. AOS 55. Sk. B Blok Apt. No: 4/556 Sarıyer, İstanbul adresinde yerleşik Kapye Elektronik İletişim A.Ş. (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır.     

 

1.2. İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında Uygulama’dan faydalanacak olan üye işyeri (“Üye İşyeri”), işbu Sözleşme’nin kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

 

1.3. Sözleşme kapsamında Şirket ve Üye İşyeri ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.   

 

2. Sözleşme’nin Konusu

Oreka, Şirket tarafından yönetilen ve Üye İşyeri’ne Şirket ile Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olan kullanıcılara (“Kullanıcılar”) satışa konu yiyecek ve içecekleri (“Ürün”) daha uygun bir ücret karşılında paket servis şeklinde sunma imkanı veren bir satış platformudur. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcılar’ın Uygulama üzerinden vermiş olduğu siparişlerin Kullanıcı tarafından teslim alınması kapsamında Üye İşyeri tarafından yerine getirilen hizmetlere (“Hizmetler”) ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.  

 

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye İşyeri, işbu Sözleşme’yi onaylayan gerçek kişinin Üye İşyeri’ni temsil etmek için gerekli hak ve yetkiyi haiz olduğunu beyan eder. Üye İşyeri, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir Üye İşyeri’ne devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez ve kullanıcı adı ve şifresini güvenli şekilde muhafaza etmekten münhasıran sorumludur.

 

3.2. Üye İşyeri işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler ile ilişkili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Şirket tarafından bildirilen kurallara uymayı ve çalışanlarının da bu kurallara uymasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda Üye İşyeri;

 • Hesabı üzerinden satışa konu olacak Ürünler’i listeleyecek ve içerikleri hakkında Uygulama üzerinden detaylı bilgi verecektir. Ürün’ün kalitesi ve tazeliği, münhasıran Üye İşyeri’nin sorumluluğundadır.

 • Tüm Ürünler, standart ücretlerine yer verilecek şekilde listelenecek ve Kullanıcılar’a söz konusu ücret üzerinden en az %50 oranında indirim sağlanacaktır. Ürünler’i, standart ücretlerinin üzerinde fiyatlandırmak kesinlikle yasaktır.

 • Satışa konu Ürünler’i listeledikten sonra satış yapılacak gün içerisinde mevcut olan Ürünler’i, satış ve teslim alınma zamanları ile birlikte belirterek Uygulama üzerinden satışa sunacaktır. Satışın başlamasını takiben Kullanıcılar, yalnızca satış sırasında mevcut olan Ürünler’i görüntüleyebilecektir.

 • Kullanıcı’nın siparişinde belirttiği Ürünler’i eksiksiz olarak ve teslim alınma zamanı içerisinde temin edecek, aksi halde sipariş bedeline hak kazanamayacaktır.

 • Üye İşyeri, siparişi teslim almaya gelen Kullanıcı’yı sipariş numarası veya ad soyadı ile teyit etmek ile yükümlüdür. Teyit yapılmaksızın teslim edilen siparişler nedeniyle Kullanıcılar tarafından iletilecek talepler, tamamen Üye İşyeri’nin sorumluluğundadır.  

 • Kullanıcı’nın belirtilen süre içerisinde siparişi teslim almaması halinde Üye İşyeri, siparişe konu Ürün’ü uygun gördüğü şekilde değerlendirebilir. Bu durumda, Kullanıcı Üye İşyeri tarafından aksi belirtilmediği müddetçe ücret iadesine hak kazanamaz.  

 • Siparişin verilmesi esnasında Üye İşyeri’nin kendisinin belirlemiş olduğu teslim alınma zamanına uygun olarak fiş veya fatura dahil mevzuat kapsamında gerekli tüm belgeler ile teminini sağlayacaktır. Teslim alınma zamanı içerisinde temin edilemeyecek olan Ürünler bakımından Şirket ve/veya Kullanıcı’yı gecikmeksizin bilgilendirecektir.

 • Şirket’in sunduğu veya ileride sunacağı kural ve prosedürler takip edecek, ilgili işlemlere uymaması sebebiyle siparişlerde aksamaya yol açmayacaktır.

 

3.3. Üye İşyeri işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler’i, Kullanıcı tarafından talep edilen kapsamda ve Şirket’in belirlediği şartlarda yerine getirmeyi, Hizmetler’i yerine getirirken Şirket tarafından bildirilmiş kapsam dışına çıkmamayı, çalışanlarının bu kurallarla bağlı olmasını sağlayacağını taahhüt eder.

 

3.4. Üye İşyeri, Uygulama üzerinden verilen siparişlere ilişkin olarak Kullanıcı’dan kaynaklanan hatalardan dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

 

3.5. Üye İşyeri, üye işyeri statüsünün tesisi ve Hizmetler’e ilişkin olarak Uygulama’da listelemekle yükümlü olduğu Ürünler vs. de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamayı, söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncellemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Üye İşyeri’nin maruz kalabileceği zararlardan yahut Kullanıcılar tarafından bu kapsamda iletilebilecek taleplerin karşılanmasından Şirket sorumlu değildir. Şirket söz konusu Kullanıcı taleplerini Üye İşyeri’ne yönlendirecek ve Üye İşyeri bunların yanıtlanmasından münhasıran sorumlu olacaktır.

 

3.6. Üye İşyeri, işbu Sözleşme’nin onaylanması aşamasında Şirket’in sağlayacağı ara yüz üzerinden gerekli bilgilerin girişini yapmakla yükümlüdür. Şirket, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Üye İşyeri’nden ek bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir. Üye İşyeri’nin, söz konusu yükümlülüğüne aykırı davrandığını tespit etmesi halinde Şirket, Üye İşyeri’ne aykırılığın giderilmesi için e-posta ile yapacağı bildirimle Üye İşyeri’ne 3 (üç) günlük ek bir süre tanıyacaktır. Üye İşyeri, verilen bu ek süre içerisinde söz konusu aykırılığı gidermediği takdirde veya Şirket tarafından tanınan süre içerisinde ek bilgi ve belge taleplerini yerine getirmemesi durumunda Şirket’in Sözleşme’yi tazminatsız ve tek taraflı olarak derhal feshedebileceğini ve Üye İşyeri’nin herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

3.7. Üye İşyeri, Kullanıcı tarafından verilen siparişleri ve bu siparişlere ilişkin belgeleri Üye İşyeri Paneli vasıtasıyla  görüntüleyebilecektir.

 

3.8. Üye İşyeri, Hizmetler’i Kullanıcılar’a Uygulama üzerinden Kullanıcı’ya sağladığı bilgilere uygun olarak sağlayacağını, aksi takdirde Kullanıcılar tarafından Şirket’e iletilebilecek tüm iddia ve taleplerin kendisine yönlendirileceğini, bu kapsamda Kullanıcılar’ın tek muhatabının kendisi olduğunu kabul eder.

 

3.9. Üye İşyeri, işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler dahilindeki faaliyetleri uygun kurallar çerçevesinde gerçekleştirmeyi, Hizmetler için görevlendirdiği çalışanlarının işin ifası için gereken yetkinlik, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu, Hizmetler kapsamında bu nitelikleri haiz kişileri görevlendirmeyi, bu kişilerin işbu Sözleşme ve Hizmetler kapsamındaki fiillerinden müteselsilen sorumlu olduğunu taahhüt eder.

 

3.10. Hizmetler kapsamındaki sipariş teslimi işlemleri Üye İşyeri’nin görevlendireceği çalışanları tarafından her türlü masraf Üye İşyeri’ne ait olmak üzere yerine getirilecektir.  

 

3.11. Üye İşyeri Uygulama üzerinde kullanmakta olduğu ticari marka, logo, ürünler ve sair unsurların haklarının kendisine veya franchise aldığı işletmeye ait olduğunu, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini kabul eder.

 

3.12. Üye İşyeri, (i) Şirket’in üçüncü kişi ve kuruluşlar ile ortaklaşa kampanyalar düzenleyebileceğini, (i) Şirket’in belirli gruplara belirli kampanya ve indirimler uygulayabileceğini, (iii) Şirket’in üçüncü kişi ve kuruluşların özel gün ve ihtiyaçlarına ilişkin olarak Üye İşyerleri işbu Sözleşme’de yer alan veya ayrıca anlaşılacak komisyon oranları dahilinde yeni iş ilişkileri oluşturabileceğini kabul eder. Üye İşyeri, Şirket tarafından işbu kampanyalara ilişkin olarak iletilen her tür talimata uymayı ve Şirket ile işbirliği içerisinde olmayı kabul eder.

 

3.13. Üye İşyeri, Şirket’in kendisine ait her tür logo, marka, ürün ve sair unsuru Uygulama’ya ve/veya Üye İşyeri’ne katkı sağlayacak şekilde her türlü sosyal mecra ve sair alanlarda reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabileceğini kabul eder.

 

3.14. Üye İşyeri, Uygulama üzerinden Kullanıcılar’a kendisini ve Hizmetler’i puanlama imkanı tanınacağını, bu puanlamaların Uygulama’da yayımlanacağını, Şirket’in bu puanlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

3.15. İşbu Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne tanınan yetki ve yükümlülükler, Üye İşyeri ile Şirket arasında işçi-işveren, alt işverenlik, temsilcilik, acentelik vs. ilişki kurulduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

3.16. Üye İşyeri Uygulama üzerinden veya doğrudan Kullanıcılar’a başta tütün mamulü ve alkollü içecekler olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca elektronik ortamda ya da sair şekilde satışı yasak olan ürünlerin satışına ya da herhangi bir şekilde teminine yönelik fiillerden kaçınacağını, aksi bir davranış sonucunda her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu, bu kapsamda Şirket’in maruz kalabileceği her türlü zararı ilk talepte Şirket’e ödeyeceğini, bu hallerde Şirket’in işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız fesih hakkı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

3.17. Üye İşyeri, Ürünler’in satışı için Uygulama üzerinden Kullanıcılar tarafından onaylanacak Mesafeli Sözleşme’nin tarafı olduğunu, tüketici mevzuatından doğanlar başta olmak üzere Kullanıcı taleplerinin tek muhatabı olduğunu ve bu talepleri ilgili mevzuata uygun şekilde karşılayacağını kabul ve beyan eder.

 

3.18. Üye İşyeri, Uygulama üzerinden sipariş veren Kullanıcı ile Uygulama dışındaki bir kanaldan, Şirket’i aradan çıkararak Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını ve/veya Kullanıcılar’ın Uygulama üzerinden sipariş vermesine engel olmak amacıyla farklı promosyon, kampanya ve sair çalışmalarla onları başka vasıtalar ile sipariş vermeye teşvik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, bu maddenin ihlal edildiğinin tespiti halinde işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilecektir.   

 

3.19. Üye İşyeri, Hizmetler’in sağlanmasının münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne karşı sorumluluğunun yalnızca Uygulama’da Üye İşyeri Ürünleri’nin ve fiyatlarının listelenmesi olduğunu, Şirket’in Üye İşyeri’nin Hizmetler ile ilişkili olarak meydana gelebilecek zararlarından sorumlu olmadığını kabul eder. Şirket’in işbu Sözleşme’den doğan sorumluluğu her halükarda 1.000 TL (bin Türk Lirası) ile sınırlı olacaktır.  

 

3.20. Üye İşyeri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa ederken ya da bu Sözleşme kapsamında kendisine tanınan haklarını kullanırken işbu Sözleşme ile yürürlükteki mevzuata uygun hareket edecektir. Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerine aykırı davranması yahut Hizmetler’in ifasıyla ilişkili olarak Kullanıcılar’ın veya üçüncü kişilerin başta zehirlenme ve/veya sağlık sorunları yaşaması gibi sebeplerle zarara uğraması nedeniyle Şirket’e Kullanıcılar ya da üçüncü kişiler tarafından herhangi bir talep iletilmesi, Şirket’in yasal, idari veya cezai yaptırıma tabi olması ya da başkaca bir zararının ortaya çıkması halinde, ilgili talep ve tutarlar ferileri ile birlikte ilk talepte ödenmek üzere Üye İşyeri’ne iletilecektir.

 

3.21. Üye İşyeri Sözleşme kapsamındaki Kullanıcı verileri dahil kişisel verileri sadece Uygulama üzerinden verilen siparişlerin ifası ve siparişler ile ilgili işlemler ile sınırlı olarak işleyebilecek ve paylaşabilecektir. Üye İşyeri, 6698 sayılı kanun ve sair mevzuata aykırı işlemlerinden kaynaklı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu kapsamda yöneltilebilecek talepler, idari cezalar ve her tür talep ve ödemelerden kaynaklı olarak Şirket’in maruz kaldığı zararları ilk talepte tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

 

4. Fikri Mülkiyet

4.1. Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler, Uygulama üzerindeki veriler de dahil olmak üzere Şirket’e ait sistem ve Uygulama’nın tüm mali, manevi ve ticari hakları Şirket’e aittir. Şirket işbu bilgileri kullanarak ve Üye İşyeri’nin gizli bilgilerini açıklamaksızın çalışmalar yürütebilir. Şirket, işbu çalışma ve istatistikleri iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

 

4.2. Şirket tarafından Uygulama kapsamında kullanılan içerik ile diğer Kullanıcılar tarafından paylaşılan verilerin kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üye İşyeri’nin Uygulama ve Şirket sistemlerinin güvenliğini ve çalışmasını tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, Şirket ve Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunması veya bu yönde herhangi bir girişimde bulunması; Şirket’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması kesinlikle yasaktır.

 

4.3. Uygulama’da yer alan hiçbir unsur, Üye İşyeri tarafından, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde işbu Sözleşme kapsamında izin verilen kullanımlar haricinde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayı olmadan bunlardan veya bunlara link verilemez.

 

5. Mali Hükümler

5.1. Hizmetler kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin detaylar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de düzenlenmektedir.

 

5.2. Kullanıcı, münhasıran Üye İşyeri tarafından belirlenen Ürün bedelini Uygulama üzerinden ödeyecektir. Şirket, ilgili ödeme hizmetinin verilmesi için üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcılarla çalışacaktır.   

 

5.3. Üye İşyeri’nin siparişe konu Ürün’ün mevcut olmaması veya Ürün adetinde hatalı gösterim gibi nedenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı tarafından verilen siparişi iptal etmek istemesi halinde bu durumu Şirket’e bildirecek ve bedelin Kullanıcı’ya iadesini talep edecektir. Şirket, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcısı ile mevcut anlaşması uyarınca mümkün olan en kısa sürede bedel iadesini gerçekleştirecektir.  

 

5.4. Komisyon ödemelerine ilişkin olarak Şirket ve Üye İşyeri arasındaki herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve Şirket’in kayıtları geçerli olacaktır.  

 

6. Sözleşme’nin Süresi ve Feshi

6.1. İşbu Sözleşme Üye İşyeri tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. Sözleşme’nin sona erme tarihinden 1 (bir) ay öncesine kadar Taraflar’dan herhangi biri Sözleşme’nin feshine ilişkin bir talepte bulunmadığı sürece, Sözleşme birer yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenecektir.

 

6.2. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. Üye İşyeri’nin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Şirket, Üye İşyeri sayfasını derhal erişime kapatabilecektir.

 

6.3. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği zaman 1 (bir) hafta önceden bildirmek kaydıyla tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedebilecektir.  Üye İşyeri, Sözleşme’yi herhangi bir nedenle feshetmesi halinde, Uygulama hesabını gecikmeksizin silmekle yükümlüdür.

 

6.4. Şirket, işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını zaman zaman değiştirebilecek veya güncelleyebilecek olup söz konusu güncellemeler/değişiklikler, Uygulama üzerinden Sözleşme’nin güncel versiyonunun yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecektir. Şirket, Sözleşme’de esaslı bir değişiklik olması halinde, Üye İşyeri’ne önceden bildirimde bulunmak için azami çaba gösterecektir. Üye İşyeri, değişiklikleri kabul etmemesi halinde, ilgili değişiklik yürürlüğe girmeden önce Sözleşme’yi yazılı bildirimde bulunarak feshedebilecektir.

 

6.5. Şirket, her halükarda Üye İşyeri’nin yürürlükteki mevzuata aykırı davranışı, Kullanıcılar’dan sıklıkla şikayet alınması, herhangi bir Kullanıcı’nın Üye İşyeri’nin Hizmetleri dolayısıyla zarar görmüş olması gibi hallerde ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir zamanda Üye İşyeri’nin Uygulama üzerinden Hizmetler’i sunmasını geçici ya da daimi olarak durdurabilecektir.

 

6.6. Şirket, Üye İşyeri’ne herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve tazminat sorumluluğu olmaksızın Uygulama üzerinde değişiklik yapma, Uygulama üzerinden verdiği hizmetleri askıya alma yahut sonlandırma yetkisini haizdir.

 

6.7. Taraflar’dan birinin kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas ve iflasın ertelenmesi hali, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, karşı Taraf Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

 

7. Muhtelif Hükümler

7.1. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

 

7.2. Üye İşyeri işbu Sözleşme kapsamında ve Hizmetler çerçevesinde yazılı veya sözlü olarak sağlanan veya herhangi bir şekilde vakıf olduğu, Şirket’in ve Kullanıcılar’ın tüm bilgilerini devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve Şirket ve Kullanıcılar’dan elde ettiği tüm bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ifşa eden Şirket’in yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini, çalışanlarının ve hizmet ifasında kullandığı kişilerin de bu yükümlülüğe uymasını sağlayacağını ve uymaması halinde müşterek ve müteselsilen sorumlu olacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

7.3. Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm, Üye İşyeri’ne münhasırlık tanındığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Şirket, dilediği üçüncü kişiler ile bu Sözleşme konusuna benzer kapsamlı işbirlikleri gerçekleştirebilecektir.

 

7.4. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini diğer Taraf’ın ön yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

7.5. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

7.6. İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

 

7.7. Sözleşme’de tanımlı hakların kısmen veya tamamen kullanılmaması yahut geç kullanılması, bu hakların kullanılmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Sözleşme kapsamındaki her türlü feragat yazılı olarak yapıldığı ve ilgili Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalandığı sürece geçerli olacaktır.

 

Üye İşyeri Aydınlatma Metni

Son güncelleme tarihi: 20/07/2020

 

A. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kapye Elektronik İletişim A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

B. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. 

 

Kanun’un 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Aydınlatma Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Tarafımızca işletilmekte olan www.oreka.app internet sitesi kapsamında (“Site”), Şirket ile Üye İşyeri Sözleşmesi akdeden üye işyeri temsilcisi/kullanıcısı (“Kullanıcı”) tarafından üyelik girişi ve Site’nin kullanımı esnasında elektronik ortamda sağlanan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, kullanıcı bilgisi, kullanıcı işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi ve banka hesap bilgisine ilişkin veriler işlenmektedir.

 

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi ve

 • Üye İşyeri Sözleşmesi’nin ifası

 

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel Verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, yurt içindeki bankalara ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Şirket, yukarıda anılan Amaçlar’ın yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

 

E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak Site üzerinden veya üçüncü tarafların aracılığıyla toplanmaktadır.

 

F. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Maslak Mah. AOS Sk. B Blok Apt. No:4/556 Sarıyer, İstanbul adresine yazılı olarak veya mevzuat/ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.