Kullanım Koşulları

Üye İşyeri Aydınlatma Metni

Son güncelleme tarihi: 20/07/2020

 

A. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kapye Elektronik İletişim A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

B. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. 

 

Kanun’un 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Aydınlatma Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Tarafımızca işletilmekte olan www.oreka.app internet sitesi kapsamında (“Site”), Şirket ile Üye İşyeri Sözleşmesi akdeden üye işyeri temsilcisi/kullanıcısı (“Kullanıcı”) tarafından üyelik girişi ve Site’nin kullanımı esnasında elektronik ortamda sağlanan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, kullanıcı bilgisi, kullanıcı işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi ve banka hesap bilgisine ilişkin veriler işlenmektedir.

 

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;

  • Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi ve

  • Üye İşyeri Sözleşmesi’nin ifası

 

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel Verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında, yurt içindeki bankalara ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Şirket, yukarıda anılan Amaçlar’ın yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

 

E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak Site üzerinden veya üçüncü tarafların aracılığıyla toplanmaktadır.

 

F. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Maslak Mah. AOS Sk. B Blok Apt. No:4/556 Sarıyer, İstanbul adresine yazılı olarak veya mevzuat/ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.